Lessen Bouwgabbers vanuit Nationaal Programma Onderwijs​

Komend schooljaar is er extra subsidie beschikbaar voor het onderwijs. Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een steunprogramma in verband met de coronacrisis voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs. Dit om de huidige generatie kinderen alle kansen te geven op volwaardig onderwijs dat aansluit op de toekomst. Daarnaast biedt het programma ook de benodigde ondersteuning voor leerkrachten en andere medewerkers oa om de druk die ontstaan is door het lerarentekort en de crisis te verlagen en daar ondersteuning geboden kan worden waar nodig en deze mogelijk is.
 
Vanuit het NPO kan uw school niet alleen (gedeeltelijk) lessen van Bouwgabbers financieren maar daarnaast ook de aankoop eventuele benodigde van materialen voor deze lessen. Hieronder  enkele voorbeelden per deelgebied hoe u deze kunt inzetten.
 
De lessen van Bouwgabbers zijn volgens de STEAM-methode opgebouwd. STEAM is een benadering die wetenschap (Science), technologie (Technology), Engineering (Engineering), kunst (Art) en wiskunde (Math) in het leerproces combineert. Het is ontworpen op een manier die de exacte vakken op een natuurlijke en boeiende manier samenbrengt. STEAM-opdrachten werken vanuit een thema of probleem en hebben altijd een concreet einddoel voor ogen: een tastbaar eindproduct, dat past binnen de belevingswereld van de leerling. Daarom hebben de lessen van Bouwgabbers betrekking op meerdere deelgebieden.
Kijk hier ook voor meer informatie over de lessen.
We geven ook naschoolse workshops op scholen, kijk hier voor meer informatie.

Deelgebied A

Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren.
Op een andere manier (STEAM) vakoverstijgend kinderen probleemoplossend en projectmatig te leren werken, waarbij samenwerken het sleutelwoord is. Herhalen en herhalen of inoefenen kan via de lessen van Bouwgabbers op een aantrekkelijke manier.
Dit kan binnen en buiten de reguliere schooltijden, want Bouwgabbers heeft ook goede ervaring met na-schoolse lessen op scholen en bij Bouwgabbers op locatie. Deze lessen zijn ook mogelijk tijdens de reguliere schoolvakanties.

Deelgebied B

Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren.
Via de lessen van Bouwgabbers leren en ontdekken de kinderen samen van en met elkaar. Ook ondersteunt Bouwgabbers leerkrachten die graag zelf met LEGO Education sets willen werken, immers: met LEGO kan je alles maken, je verbeelding is de enige beperking.

Deelgebied C

Sociaal-emotionele fysieke ontwikkelingen van leerlingen.
Doordat tijdens de lessen van Bouwgabbers veelvuldig wordt samengewerkt en er van elkaar wordt geleerd, werken de kinderen aan hun sociale en emotionele vaardigheden. Samenwerken gaat niet altijd vanzelf, er ontstaan conflicten. Hierdoor moeten de leerlingen probleemoplossend leren werken. Door deze lessen wordt het groepsgevoel vergroot, daardoor ontstaat er minder ruimte voor bijvoorbeeld pesten.

Deelgebied D

Ontwikkeling van executieve functies van leerlingen.
Samenwerkend leren is één van de pijlers tijdens de lessen van Bouwgabbers. Samen bereik je meer en samen maken we de wereld mooier. Door het onderzoekend en ontwerpend leren, worden de leerlingen zelfstandiger. Zo leren ze zelf oplossingen te vinden, zonder de leerkracht te raadplegen. Hierdoor heeft de leerkracht tijd om de groep of individuele leerlingen te observeren.

Deelgebied E

(Extra) inzet van personeel en ondersteuning.
Via de lessen van Bouwgabbers kan er gewerkt worden aan de verkleining van klassen. Een voorbeeld is dat een deel van de groep een les van Bouwgabbers volgt, terwijl een ander deel extra instructie krijgt van de leerkracht. Ook geven de lessen van Bouwgabbers de leerkracht lucht om bijvoorbeeld achterstanden weg te werken, terwijl de volledige groep de lessen van bouwgabbers volgt.

Deelgebied F

Faciliteiten en randvoorwaarden.
De lessen hebben door het programmeren altijd een koppelijk met de digitale technologie, de 21ste eeuwse vaardigheden staan centraal. In dit deelgebied vallen ook de materialen die nodig zijn voor onze lessen, denk hierbij aan de LEGO Education sets waarmee de robots gebouwd worden of bijvoorbeeld de devices om deze robots te kunnen programmeren.